คณะคุณแม่จงจิต วงศ์วสุ (อายุ 84 ปี) และครอบครัว

ถวายพระแกะสลักด้วยไม้พญางิ้วดำ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
1. ไม้พญางิ้วดำ - แกะสลักรูปเหมือน สมเด็จองค์ปฐม
2. ไม้พญางิ้วดำ - แกะสลักรูปเหมือน เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
3. ไม้พญางิ้วดำ - แกะสลักรูปเหมือน พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน(ปางสีหไสยาสย์)
รวมมูลค่าทั้งหมด ประมาณ 400,000 บาท


นายประสาทช์วิทย์ โกฎิมนัสวนิชย์ เป็นผู้รับบริจาครถตู้ 6 ที่นั่ง

จากนายศนันท์ชัย เกษมวัฒนาโรจน์ บริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์เมด จำกัด (จ.นครปฐม)

รับแทนเพื่อถวายวัดธรรมยาน วันที่ 31 มีนาคม 2556
โดยมีพระปลัดวิรัช โอภาโสและคณะสงฆ์ รับการบริจาค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
จึงขออนุโมทนาที่นายนายศนันท์ชัย เกษมวัฒนาโรจน์มีจิตเมตตา

ถวายไว้ใช้เพื่อความสะดวกในกิจของสงฆ์

ขออนิสงส์นี้เป็นปัจจัยให้นายศนันท์ชัย และครอบครัว ทำการสิ่งใด

ขอให้สำเร็จโดยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

                                                                 พระปลัดวิรัช โอภาโส


วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

นายธนะสรรค์ มีปัญญาวิจิตร์  ได้ถวายปุ๋ยเคมี แก่วัดธรรมยาน

น้ำหนัก 10 ตัน จำนวน 200 กระสอบ มูลค่า 60,000 บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างมาก ขอให้ทำกิจการค้าประสบ

แต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ

                                                                    พระปลัดวิรัช โอภาโส


วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

มารดา คุณอมรศักดิ์ รุ่งกลิ่น และคณะ

ถวายพระพุทธรูป หน้าตัก 29 นิ้ว 1 องค์

ขออนุโมทนา  ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนด้วยเทอญ

                                                             พระปลัดวิรัช โอภาโส    

  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

คุณอมรศักดิ์ รุ่งกลิ่น  และ คุณศิริพงศ์ ตระบันพฤกษ์  พร้อมคณะ

เป็นผู้รวบรวมหาทุนจากเพื่อนๆ พิมพ์หนังสือ "พระพบพญายม"

โดยออกแบบรูปเล่มเรียบร้อย ได้ถวายวัดธรรมยานจำนวน 10,000 เล่ม

ขออนุโมทนา  การให้ธรรมะเป็นทาน  เป็นการชนะการให้ทั้งปวง

                                                                พระปลัดวิรัช โอภาโส


23 มิถุนายน 2556

คณะของลูกกวาด, มานิตย์ ภาระญาติ,วีรวิชช์ โลหะวิวัฒนกุล

คุณอบและคุณไพเราะ ครุธสินธุ์, วินัยและอ๋อย คงสมบูรณ์

เป็นตัวแทนคณะมาทอดผ้าป่าต้นพระเจ้า 5 พระองค์

รอบที่ 2 และต้นเป็ดน้ำ รวม 24 ต้น มูลค่า 60,000 บาท

และมีปัจจัยเหลือจากซื้อต้นไม้ ได้ถวายสร้างวิหารทาน 20,520 บาท

ขออนุโมทนากับทุกๆคน ขอให้มีแต่ความร่มเย็น และเจริญรุ่งเรือง     

ในหน้าที่การงานด้วยเทอญ

                                                                  พระปลัดวิรัช โอภาโส
กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน